بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

شعر زيبا براي روز مادر

خاك را پرسيدم
مي تواني آيا
دل مادر گردي
آسماني شوي وخرمن اخترگردي
گفت ني ني هرگز
من براي اين كار
بوستان كم دارم
در دلم گنج نهان كم دارم
اين جهان را گفتم
هستي ومكان را گفتم
مي تواني آيا
لفظ مادر گردي
همهء رفعت را
همهء عزت را
همهء شوكت را
بهر يك ثانيه بستر گردي
گفت ني ني هرگز
من براي اين كار
آسمان كم دارم
اختران كم دارم
رفعت وشوكت وشان كم دارم
عزت ونام ونشان كم دارم
آنجهان راگفتم
مي تواني آيا
لحظه يي دامن مادر باشي
مهد رحمت شوي وسخت معطر باشي
گفت ني ني هرگز
من براي اين كار
باغ رنگين جنان كم دارم
آنچه در سينهء مادر بود آن كم دارم
==============

روي كردم با بحر
گفتم اورا آيا
مي شود اينكه به يك لحظهء خيلي كوتاه
پاي تا سر همه مادر گردي
عشق را موج شوي
مهر را مهر درخشان شده در اوج شوي
گفت ني ني هرگز
من براي اين كار
بيكران بودن را
بيكران كم دارم
ناقص ومحدودم
بهر اين كار بزرگ
قطره يي بيش نيم
طاقت وتاب وتوان كم دارم
==============

صبحدم را گفتم
مي تواني آيا
لب مادر گردي
عسل وقند بريزد از تو
لحظهء حرف زدن
جان شوي عشق شوي مهر شوي زرگردي
گفت ني ني هرگز
گل لبخند كه رويد زلبان مادر
به بهار دگري نتوان يافت
دربهشت دگري نتوان جست
من ازان آب حيات
من ازان لذت جان
كه بود خندهء اوچشمهء آن
من ازان محرومم
خندهء من خاليست
زان سپيده كه دمد از افق خندهء او
خندهء او روح است
خندهء او جان است
جان روزم من اگر,لذت جان كم دارم
روح نورم من اگر, روح وروان كم دارم
==============

كردم از علم سوال
مي تواني آيا
معني مادر را
بهر من شرح دهي
گفت ني ني هرگز
من براي اين كار
منطق وفلسفه وعقل وزبان كم دارم
قدرت شرح وبيان كم دارم
==============

درپي عشق شدم
تا درآئينهء او چهرهء مادر بينم
ديدم او مادر بود
ديدم او در دل عطر
ديدم او در تن گل
ديدم اودر دم جانپرور مشكين نسيم
ديدم او درپرش نبض سحر
ديدم او درتپش قلب چمن
ديدم او لحظهء روئيدن باغ
از دل سبزترين فصل بهار
لحظهء پر زدن پروانه
در چمنزار دل انگيزترين زيبايي
بلكه او درهمهء زيبايي
بلكه او درهمهء عالم خوبي, همهء رعنايي
همه جا پيدا بود
همه جا پيدا بود
==============

تـــاج از فـــرق فلـك بــــــــــــرداشتن
تا ابـــد آن تـــــاج بــــرســـــــر داشتـن
در بـهشـت آرزو ره ِيــــــــــــــافتـــــن
هـــــر نفس شهــــدي به ساغــر داشتـن
روز در انــــواع نعمت هــا و نــــــــاز
شب بتي چــون مـاه در بـــــر داشتن
جــــاويدان در اوج قــــــدرت زيستـــن
ملـــــك عـــــالــم را مسخــــر داشتـن
بر تو ارزاني كه مـــا را خوشتر است
لــــذت يك لحضــــه مـــــــادر داشتن
==============

دلم مي خواست زيباترين لبخندها نثارت
كنم و گل بوسه هاي مهر را بر دستهايت
بنشانم .دلم مي خواست سر بر روي
شانه هايت بگذارم و حرفاي نا گفته دلم را
برايت نجوا كنم .دلم مي خواست هميشه در
كنارم باشي و من با عشق نامت را صدا كنم
اي مادر مهربانم ……….
دوستت دارم مادر .
==============

ياد دارم كودكي بودم خرد
با صداي گرم مادر
هر صبحدم
در ميان بستري نرم و تميز
مي گشودم چشم بر نور سفيد
مي گشودم دل بر نور اميد
ياد دارم سفره خانه ما
بوي سنت مي داد
داخل خانه ما
جلوه اي زيبا داشت
از زن ايراني
جلوه اي از يك شمع
ذره ذره مي سوخت
و نداشت پرو ايي
كه به آخر برسد
كودكم هوش بدار
قبر مادر اينجاست
جاي مادر خاليست
دل من تنگ شده
مادرم ديگر نيست
==============

مادر ناز من تويي عزيزم
تو بمون پيش من براي هميشه
عشق معبود من تويي توي قلبم
من فقط دوست دارم تو را عزيزم
نور چشماي تو هست چراغ خونم
دستاي مهربونت، بركته جونم
تويي تك ستاره توي آسمونم
تو گله باغچمي اي مادر خوبم
==============

......به بهشت نميروم اگر تو آنجا نباشي مادر. ... ....
روزت مبارك
==============


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : اس ام اس جديد روز مادر و روز زن
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir