بلاقا گؤره

یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
جكستان پَــ نَــ پَــ
جكستان پَــ نَــ پَــ
آنا یارپاق       ایلگی      
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 :: نويسنده : محمد حسين

سخنان مشاهير

من واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد. (بيل كازبي)
زندگي شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست بگيريد.
اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد.
كسي كه همه راهها را مي جويد، همه را از دست مي دهد.
يكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. (لوبون)
جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن، كار روزانه اش مي باشد. (سقراط)
اگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نشو. (ژاك دوال)
بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. (هميلتو)
دانش به تنهائي يك قدرت است. (فرانسيس بيكن)
سخاوت، بخشيدن بيشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نياز. (جبران خليل جبران)
دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند. (دور وبل)
شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست. (نيچه)
ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد. (جبران خليل جبران)
مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد. (روسو)
دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. (ناپلئون هيل)
دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست، سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا كنيم.
هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. (كارلايل)
آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است. (موريس مترلينگ)
به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. (روسو)
كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب نمي شود. (مونتسكيو)
زندگي دشمن شما نيست، اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد. (ريچارد كارسون)
اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي، اميد بايد با حركت توأم باشد. (محمد اقبال)
اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. (موريس مترلينگ)
فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود. (جبران خليل جبران)
اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذراني مهم است. (لينكلن)
انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگر زماني كه اراده اش ضعيف باشد. (ادكارآلن پو)
همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع»)
انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد. (رولن)
نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند. (امرسون)
نه ترن، نه ريل ها، اصل نيستند، اصل حركت است. (ژيلبر سيسبرون)
مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي. (لينكلن)
بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني. (كنفوسيوس)
اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. (ولتر)
شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است. (گاندي)
تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم. (سانتابان)
خداوند همه چيز را در يك روز نيافريده است پس چه چيز باعث شده كه من بينديشم كه مي توانم همه چيز را در يك روز بدست بياورم.
زندگي دشوار است اما من از او سرسخت ترم.
همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد. (ابن عطا)
مرد بلند همت تا پايه بلند به دست نياورد از پاي طلب ننشيند. (كليله و دمنه)
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)
سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند. (پاسكال)
كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي. (ولتر)
بيش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه اي نيست. (مثل فرانسوي)
جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پيدا نمي كنند. (مثل چيني)
از دشمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. (چارلي چاپلين)
علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزي)
بدبختي انسان از جهل نيست از تنبلي است. (ديل كارنگي)
آنچه ما بكاريم درو مي كنيم و سرنوشت ما را به جزاي كارهايمان خواهد رسانيد. (اپيكوس فيلسوف)
بدون باختن برنده نمي شوي. (مثل روسي)
انسان فرزند كار و زحمت خويش است. (داروين)
اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. (گوته


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر
بؤلوم : سخنان مشاهير
یارپاق لار :
 
   
 
Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : MyTheme.ir